Shona Totems

gumbo

Gumbo Madyirapazhe

Gumbo Madyirapazhe
Mazvita Gumbo,
Maita zvenyu Madyirapazhe ,
Shava huruyakapamba Gona Gararamasango,
Chipauro chamafuta Chikodza mhandara,
Godza muto mhuru inobva Gona,
Vezheve tsuku,

Beta/Dhliwayo/Ishwa

Beta/Dhliwayo/Ishwa,
Aiwa tafara, Ishwa,
Dhliwayo, matifadza,
Maita vari Chimanimani,
Vakabve Mbire,
Maita Mutore,

Soko Vhudzijena

Soko Vhudzijena

Soko Vhudzijena ,
Eee, maita Shoko Vhudzijena,
Ewoi Soko,
Makwiramiti, mahomu-homu,
Vanopona nekuba,

Moyo Mukumbuzi

Hekani Mukumbudzi,
Vaera Moyo,
Vari Zvihota,
Vanoswera kuteverwa nevakadzi,
Hekani Mukumbudzi,

Zenda Simbirori

Maita Zenda,
Maita Simbirori,
Hungwe,
Muchererakure.
Zvaonekwa Kakomarara.

Tsiwo Gushungo

Maita Gushungo,
VokwaNzungunhokotoko,
Muchero waNegondo,
Maita Tsiwo,
Usavi hwavamwe varume,

Tembo Wakapiwa

Hekani Tembo,
VokwaChivara,
VokwaMudzinganisagumbo,
Vari Machecheche,
Machera,

Tembo Shumba Samaita

Maita Mbizi,
Mwaita Chiwara,
Njuma yerenje, Mashongera.
Hekani vene veChirovarova,
Vakabva Marenje.