Gwai Gumbi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Gwai Gumbi

Maita Gwai,
Maita mukuruvambwa,
Zvaitwa Moyo ndizvo,
Vane chuma chisingaverengwi
Vakatorerwa umambo naMabvakure,
Maita hwai yangu iyi,
Ikachema kunofa dangwe,
Ukaidya unopera mazino,
Maita vana vaMbarure,
Maita vana vaChigondo,
Zvaitwa mhuri yaNyamhunga,
Zvaitwa mhuri yaGora,
Maita zvenyu vari Goromonzi,
Vari Mharamasimbe,
Kuziva zvenyu vari Manyewe,
Vari Baramhanya,
Tatenda vari Mburwi,
Zvaitwa Chuma,
Zvaitwa Gono,
Zvaitwa Gumbi,
Zvaitwa Gwai,
Maita vari Mhondoro,
Maita Sembe,
Chuma-Chitunge,
Tinotenda vari kwaMashayamombe,
Tinotenda Chinhove changu chichi,
Zvaonekwa vari Doworo,
Maita mwana waGora,
Zvaonekwa Gwai rangu iri,
Zvaonekwa Mukuruvambwa..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *