Moyo Chirandu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Moyo Chirandu

Mazviita Moyo,
Maita Chirandu,
Gonoren’ombe,
Mushayachirashwa,
Mukaka tinomwa,

Mafuta tichizora,
Nyama tinodya,
Ganda tichikakise ngoma,
Ndove tinodzurisa mudzimba,
Muswe tinopumhisa,
Nyanga tichiita gonan’ombe.
Maita Chirandu,
Maita Moyo,
Maita Sahi,
Maita dhewa rangu.
Maita Bvumavaranda,
Gono raMutindi naGochedza,
Vari Maronga.
Maita vana vaPfupajena,
Vari muDuma neChidumana.
Maita vari Dikitiki,
Vari Ushava,

Mushenjere wavaDuma usina pakaminama,
Pakaminama tinoorora.
Mhuri inobva Mandara,
VaMareranherera vanorera nedzavamwe,
Ndikafira pano wani,
Kudai kuenda ndichidzoka zvinoita huyo,
Chinondiona sechina meso,
Navaripowo namangwana musanyara.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *